THÔNG BÁO

Kết quả triển khai Mô hình "Đoàn cơ sở 3 chủ động" của Đoàn Khối

Trong những năm qua, công tác đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng và hoạt động Đoàn ở cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn Khối quan tâm sâu sát và đẩy mạnh chỉ đạo các Đoàn cơ sơ sở sơ thực hiện. Qua đó 8/8 Đoàn cơ sở Khối cơ quan và doanh nghiệp được công nhân “Đoàn cơ sở 3 chủ động”. Để xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, các Đoàn cơ sở phải thực hiện đảm bảo, có hiệu quả đồng thời 03 tiêu chí: Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan.

Về tiêu chí “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình đoàn viên ở đơn vị”, Các cơ sở Đoàn đã chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, nhu cầu tâm tư, nguyện vọng của từng đoàn viên, thanh thiếu niên kể cả các thông tin trên mạng xã hội (zalo, facebook, ,…) hay trong quá trình tham gia sinh hoạt chi đoàn. 

Chu động xây dwnhj Đoàn

Đoàn cơ sở Sở văn hóa tặng Giấy khen cho các đoàn viên và chi đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Chủ động trong công tác quản lý đoàn viên, thường xuyên cập nhật tình hình đoàn viên trên phần mềm quản lý đoàn viên; theo dõi, nhận xét đánh giá định kỳ hằng năm vào hồ sơ đoàn viên; thực hiện đầy đủ, đúng quy trình phát triển đoàn viên mới, chương trình Rèn luyện đoàn viên; quy trình chuyển sinh hoạt đoàn, trưởng thành đoàn; khen thưởng...Trong kỷ nguyên 4.0, khi các thông tin trên internet uôn sắc màu, tốt xấu lẫn lộn. Trong khi đó lực lượng ĐVTN là đối tượng được cập nhật nhanh và dể bị cuốn hút vào những cái xấu. Trước tình hình đó, các cơ sở Đoàn chủ động phổ biến tới từng đoàn viên và tuyên truyền trong thanh niên những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác dân tộc, tôn giáo; tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. 

Với tiêu chí “Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác”, Đoàn cơ sở cần chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác của đơn vị nhằm cụ thể hóa nghị quyết của cấp ủy Đảng, lãnh đạo đơn vị và của Đoàn cấp trên. Chủ động triển khai thực hiện chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh thiếu nhi góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị; triển khai thực hiện công trình, phần việc thanh niên. Cụ thể, Các cơ sở Đoàn đã là tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc tuyển quân, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tại địa phương nhân các ngày kỷ niệm, Vệ sinh môi trường...

DCS sơ văn hóa thưc hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng

Đoàn cơ sở Sở Văn hóa chủ động thực hiện công trình chào mừng Đại hội Đảng

Đoàn cục Hải Quan chủ động xây dựng chương trình tình nguyện tại huyện Cao Lộc giúp đỡ gia đính khó khăn trong dịch bệnh

Đoàn cơ sở Cục Hải quan chủ động tổ chưc tình nguyện hỗ trợ gia đình gặp khó khăn do dịch bệnh Covid - 19

 Bên cạnh đó, để nâng cao hiệu quả hoạt động, Đoàn cơ sở cần chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan, cụ thể: Chủ động tham mưu cấp ủy đảng về cơ chế, nội dung trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên; Chủ động tham mưu cho cấp ủy trong công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể phối hợp xây dựng phong trào tại cơ quan, đơn vị .

Việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá Đoàn cơ sở hằng năm; đồng thời, là cơ sở bình xét danh hiệu, giải thưởng đối với đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở đó. Đồng thời việc triển khai thực hiện mô hình cơ sở Đoàn “3 chủ động” trong thời gian tới cần được quan tâm đẩy mạnh thực hiện quyết liệt hơn nữa nhằm xây dựng tổ chức cơ sở Đoàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.