THÔNG BÁO

Hiệu quả từ mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn

       Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023; thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN, ngày 17/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn” gắn với Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về việc xây dựng các mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác Đoàn.

1

Chi đoàn Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức ký kết thực hiện mô hình

       Theo đó Ban Thường vụ Đoàn Khối đã xây dựng nội dung triển khai xây dựng mô hình “Rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn” là một trong những nội dung trong Bộ Tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh niên các cơ sở Đoàn Khối cơ quan, doanh nghiệp năm 2023.

       Đoàn Khối triển khai, xây dựng Mô hình “Rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn trong khối cán bộ, công chức, viên chức” với mục tiêu đưa ra các tiêu chí cụ thể về rèn luyện tác phong và thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn, những điều nên làm, không nên làm. Ngoài ra, thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” được Trung ương Đoàn phát động, Ban Thường vụ Đoàn Khối cũng xác định tập trung triển khai gắn với thưc hiện Phong trào 3 trách nhiệm với 04 tiêu chí gồm: 1. Bản lĩnh vững vàng; 2. Tiên phong hành động; 3. Sáng tạo không ngừng; 4. Khát vọng vươn lên.

       Mỗi tiêu chí đảm bảo phát huy tính chủ động, tự giác trong rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực trong công tác của cán bộ Đoàn; phát huy tính xung kích, gương mẫu trong công việc, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động. 100% đoàn viên đăng ký bản Rèn luyện đoàn viên, đăng ký đoàn viên ưu tú.

sct

Chi đoàn Sở Công Thương triển khai thực hiện mô hình

       Trong các buổi sinh hoạt chi đoàn, đoàn viên mạnh dạn đưa ra ý kiến trao đổi, phê bình và tự phê bình, tạo không khí sinh hoạt cởi mở, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành các Chi đoàn tổ chức thực hiện rèn luyện tác phong, rèn luyện lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ”.

       Qua thời gian triển khai thực hiện,  đã tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động. Đặc biệt trong các cơ sở Đoàn trực thuộc, vai trò xung kích, tính nêu gương trong cán bộ Đoàn được phát huy, tạo hình ảnh tốt đẹp của cán bộ Đoàn, làm gương cho đoàn viên, thanh niên noi theo.

       Một số hình ảnh đoàn viên thực hiện mô hình rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn:

2

3

7